top of page

POİNTCY PAZARLAMA VE TİC. A.Ş.

BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU

Pointcy Pazarlama ve Tic. A.Ş. (“POİNTCY”) olarak başta temel hak ve özgürlüklerin korunması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması, korunması ve etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi veri sahiplerine kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin taleplerde bulunma hakkı tanımaktadır. Şirketimiz Veri Sorumlusu olarak İlgili Kişilerin bu haklarını kullanmalarını sağlamak ve KVKK’nın 10. maddesinde yer alan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu bilgi edinme başvuru formunu hazırlamıştır. KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, Pointcy’ye başvurarak ve ekte yer alan formu doldurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,

b) Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz,

e) Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz,

 f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz,

g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteyebilirsiniz,

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz ve

i) Kişisel verilerinizin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. KVKK’nın 13. maddesi uyarınca, veri sahipleri Şirketimize yapacakları başvurularda taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemlerle iletmelidirler. Bu kapsamda, Şirketimize yapılacak başvurular, işbu form doldurulduktan sonra bir çıktısı alınarak aşağıdaki dört yöntemden biri tercih edilerek tarafımıza ücretsiz olarak iletilebilir.

 

(1)

Uygulama Yöntemi

Veri sahibi, Şirketimize şahsen başvurur (veri sahibi, kimliğini kanıtlayan herhangi bir belgeye sahip olmalıdır).

Başvuru Adresi

Dereboyu 2 Caddesi Ata Center Kat:1 Maslak 34398 İstanbul Türkiye

Lütfen Dikkat!

Zarfın üzerine "Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgi Talebi" ibaresi yazılmalıdır.

 

(2)

Uygulama Yöntemi

Noter aracılığıyla tebligat.

Başvuru Adresi

Dereboyu 2 Caddesi Ata Center Kat:1 Maslak 34398 İstanbul Türkiye

Lütfen Dikkat!

Zarfın üzerine "Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgi Talebi" ibaresi yazılmalıdır.

 

(3)

Uygulama Yöntemi

Kayıtlı elektronik posta ile ve 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlanan “güvenli elektronik imza” (KEP) ile imzalanarak.

Başvuru Adresi

pointcy@hs01.kep.tr

Lütfen Dikkat!

Zarfın üzerine "Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgi Talebi" ibaresi yazılmalıdır.

 

(4)

Uygulama Yöntemi

E-posta yoluyla.

Başvuru Adresi

Şirketimize önceden bildirilmiş ve şirketimizin sistemine kayıtlı e-posta adresiniz kullanılarak yazılı olarak iletilir.

Lütfen Dikkat!

E-posta mesajının konusu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgi Talebi olmalıdır.

Üçüncü kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesinde belirtilen bilgi edinme hakkını kullanamazlar. İlgili kişinin kendisinden başka bir kişiye ilişkin herhangi bir kişisel veri talep edebilmesi için başvurunun yapıldığı kişi adına ilgili kişi tarafından verilmiş vekâletnamenin ıslak imzalı noter tasdikli aslının ibraz edilmesi zorunludur. gönderilen. İlgili Kişiler tarafından talep edilen işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Tarafımıza iletilen başvurunuz, talebinizin niteliğine göre Şirketimize iletildiği tarihten itibaren otuz gün içinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 13/2 maddesi uyarınca cevaplandırılacaktır. Yanıtlarımız, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 13. maddesi uyarınca yazılı veya elektronik ortamda tarafınıza iletilecektir.

 

Veri Sorumlusu:

Pointcy Pazarlama ve Tic. A.Ş.

Address: Dereboyu 2 Caddesi Ata Center Kat:1 Maslak 34398 İstanbul Türkiye

e-mail: cc@pointcy.com

www.pointcy.com

BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU

bottom of page